Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Đại Chiến Phong Lăng Độ

01/11 17:01

Phong Lăng Độ  tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Điều kiện và thời gian

Đối tượng tham gia:  Nhân vật đã tham gia môn phái

Số Chuyến tham gia : 1 Lần / Ngày/ Nhân Vật

Giới hạn số lượng người tham gia / Thuyền: 150 account

Thời gian các chuyến PLD thường: 12 - 14 - 16 - 18 - 00h

 • Đầu giờ các khung giờ  (Trừ những giờ đặc biệt cần LB Thủy Tặc)
 • Cần 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ để báo danh tham gia lên thuyền tại Bến 1 - Bến 2.
 • Lệnh bài phong lăng độ có thể train trên bến thuyền hoặc mua từ Kỳ Trân Các  2 Xu      
 • Boss xuất hiện:  Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Thời gian chuyến PLD Đặc Biệt:  

 • 1 chuyến đặc biệt duy nhất trong ngày vào lúc 22h00
 • Cần 1 Lệnh Bài Thủy Tặc để báo danh tham gia lên thuyền.
 • Lệnh bài Thủy Tặc mua tại Kỳ Trân Các  4  Xu     
 • Mỗi ngày chỉ trả nhận được 1 nhiệm vụ tiêu diệt thủy tặc.
 • Boss xuất hiện:  Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh
NPC Liên Quan Vị Trí

Tính năng Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ 
Bến 1
(144/189)

Phong Lăng Độ 
Bến 2
(160/181)

Phong Lăng Độ 
Bến 3
(192/175)

Cách thức tham gia:

 • Đối thoại với NPC Thuyền Phu   

Tính năng Phong Lăng Độ

 • Tiêu diệt Thủy Tặc sẽ ngẫu nhiên nhận được Truy Công Lệnh.
 • Truy Công Lệnh nộp tại Xa Phu bên Bờ Bắc Phong Lăng Độ. 

Phần Thưởng:

Phần Thưởng Giao Nộp Truy Công Lệnh Random EXP
8.000.000 EXP  
9.000.000 EXP
10.000.000 EXP
11.000.000 EXP
12.000.000 EXP

Phần Thưởng Tiêu Diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh (Chuyến Thường) Ghi Chú
2.000.000 EXP (Người tiêu diệt) - 1.500.0000 EXP đứng gần 
Tiên Thảo Lộ 1h Xác xuất
Thiết La Hán Xác Xuất
Thủy Tinh  Xác xuất
Phúc Duyên   Xác xuất
Tinh Hồng Bảo Thạch Xác xuất
Quế Hoa Tửu Xác xuất
Thiết Tâm Tửu Xác Xuất

Phần Thưởng Tiêu Diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh Bến 1  Tỉ Lệ

6.000.000 EXP (Người tiêu diệt) - 4.000.0000 EXP đứng gần

Mặc Định
Tiên Thảo Lộ

Mặc Định

Bách Quả Lộ

Mặc Định

Thiên Sơn Bảo Lộ

Mặc Định

Quế Hoa Tửu

Mặc Định

Phúc Duyên Lộ

Mặc Định

Thiết La Hán

Mặc Định

Thủy Tinh  

Mặc Định

Tinh Hồng Bảo Thạch  

Mặc Định

Tẩy Tủy Kinh 

Mặc Định

Võ Lâm Mật Tịch Ngẫu Nhiên
Bánh Trung Thu Bang Hội

Ngẫu Nhiên

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  

Ngẫu Nhiên

Ngựa 8x (trừ chiếu dạ và xích thố)

Ngẫu Nhiên

Bảo Rương Định Quốc (Nhận Ngẫu Nhiên Một Món Định Quốc)

Ngẫu Nhiên

Phần Thưởng Tiêu Diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh Bến 2  Tỉ Lệ

4.000.000 EXP (Người tiêu diệt) - 2.000.0000 EXP đứng gần

Mặc Định
Tiên Thảo Lộ

Mặc Định

Bách Quả Lộ

Mặc Định

Thiên Sơn Bảo Lộ

Mặc Định

Quế Hoa Tửu

Mặc Định

Phúc Duyên Lộ

Mặc Định

Thiết La Hán

Mặc Định

Thủy Tinh  

Mặc Định

Tinh Hồng Bảo Thạch  

Mặc Định

Tẩy Tủy Kinh 

Ngẫu Nhiên

Võ Lâm Mật Tịch Ngẫu Nhiên
Bánh Trung Thu Bang Hội

Ngẫu Nhiên

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  

Ngẫu Nhiên

Ngựa 8x (trừ chiếu dạ và xích thố)

Ngẫu Nhiên

Bảo Rương Định Quốc (Nhận Ngẫu Nhiên Một Món Định Quốc)

Ngẫu Nhiên

Phần Thưởng Tiêu Diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh Bến 3  Tỉ Lệ

3.000.000 EXP (Người tiêu diệt) - 1.500.0000 EXP đứng gần

Mặc Định
Tiên Thảo Lộ

Ngẫu Nhiên

Bách Quả Lộ

Ngẫu Nhiên

Thiên Sơn Bảo Lộ

Ngẫu Nhiên

Quế Hoa Tửu

Ngẫu Nhiên

Phúc Duyên Lộ

Ngẫu Nhiên

Thiết La Hán

Ngẫu Nhiên

Thủy Tinh  

Ngẫu Nhiên

Tinh Hồng Bảo Thạch  

Ngẫu Nhiên

Tẩy Tủy Kinh 

Ngẫu Nhiên

Võ Lâm Mật Tịch Ngẫu Nhiên
Bánh Trung Thu Bang Hội

Ngẫu Nhiên

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  

Ngẫu Nhiên

Ngựa 8x (trừ chiếu dạ và xích thố)

Ngẫu Nhiên

Bảo Rương Định Quốc (Nhận Ngẫu Nhiên Một Món Định Quốc)

Ngẫu Nhiên

Lưu ý:

 • Bến 1 mặc định tráng thái là chiến đấu, bến 2 PK chủ động, bến 3 không thể PK
 • Điểm kinh nghiệm các bến 1 - 2 - 3  từ boss là như nhau, Tỉ lệ rơi đồ ở boss thủy tặc bến 1 gấp đôi so với bến 2, bến 2 gấp đôi so với bến 3
 • Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn
 • Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia  tính năng Phong Lăng Độ!
BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :