Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

19/5 - Mừng ngày sinh nhật Bác

05/19 14:05

19/5 - Mừng ngày sinh nhật Bác

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia

Bắt đầu từ sau bảo trì: ngày 19/05/2023 

Kết thúc vào lúc 23h59 ngày 31/05/2023

Yêu cầu cấp : 10 trở lên

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg   Thu Thập Nguyên Liệu:  

 

Nguyên Liệu

Hình Ảnh

Ghi Chú

Giỏ Hoa Nguyên Liệu

Trian quái map 8x, 9x trở lên

Cành Hoa Trắng

Sử dụng Giỏ Hoa Nguyên Liệu 

Cành Hoa Xanh

Sử dụng Giỏ Hoa Nguyên Liệu 

Cành Hoa Vàng

Sử dụng Giỏ Hoa Nguyên Liệu 

Cảnh Hoa Đỏ

Sử dụng Giỏ Hoa Nguyên Liệu 

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg   Công Thức Ghép

Vật Phẩm

Hình Ảnh

Ghi Chú

Bóa Hoa Thường

1 Cành Hoa Trắng + 1 Cành Hoa Xanh + 1 Cành Hoa Vàng  + 1 Cành Hoa Đỏ  +  1.6 Vạn Lương

Sử dụng nhận 4.000.000 kinh nghiệm

Mỗi nhân vật sử dụng tối đã 500 cái

Bóa Hoa Đặc Biệt

1 Cành Hoa Trắng + 1 Cành Hoa Xanh + 1 Cành Hoa Vàng  + 1 Cành Hoa Đỏ  + 1 KNB
Sử dụng nhận 6.000.000 kinh nghiệm

Mỗi nhân vật sử dụng tối đã 500 cái

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg   Phần thưởng

Phần Thưởng Ngẫu nhiên khi sử dụng Bó Hoa Thường

Phần Thưởng

Trường Mệnh Hoàn

Gia Bảo Hoàn

Đại Lực Hoàn

Phi Tốc Hoàn

Băng Phòng Hoàn

Lôi Phòng Hoàn

Hỏa Phòng Hoàn

Độc Phòng Hoàn

Nội Phổ Hoàn

Nội Độc Hoàn

Nội Băng Hoàn

Nội Hỏa Hoàn

Nội Điện Hoàn

Hoa Hồng

Pháo Hoa

Tâm Tâm Tương Ánh Phù

Phúc Duyên Lộ Tiểu

Phúc Duyên Lộ Trung

Ngựa 8x (Trừ Chiếu Dạ và Xích Thố)

Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tăng Máu Trong Tống Kim)

Thần Bí Khoáng Thạch (Ép Bảo Rương ĐQ, AB tiểu, Hiệp Cốt, Nhu Tình)

Tín Vật Võ Lâm Minh Chủ (Đua top bang hội)

Bách Quả Lộ

Mảnh Trang Bị Hồng Ảnh (Số 4 và Số 5)

Mảnh Trang Bị An Bang (Số 4 và Số 5)

Không Có Vật Phẩm

 

    Phần Thưởng Ngẫu nhiên khi sử dụng Bó Hoa Đặc Biệt

Phần Thưởng

Phúc Duyên Lộ Tiểu

Phúc Duyên Lộ Trung

Phúc Duyên Lộ Đại

Tiên Thảo Lộ

Thiên Sơn Bảo Lộ

Nam Minh Chi Tinh (Đá Giảm Cấp Áo, Nón Trang Bị)

Hoa Sen Dâng Bác (Dùng để đua top cá nhân)

Thiết La Hán

Nến May Mắn (Nhân Đôi Kinh Nghiệm nhân vật trong vòng 30 phút, không cộng dồn với tiên thảo lộ)

Nến Hạnh Phúc Nhân Đôi Kinh Nghiệm  trong vòng 30 phút ( Không cộng dồn với tiên thảo lộ)

Nến Bát Trân Phúc Nguyệt x2 Kinh Nghiện Cả Tổ Đội

Quế Hoa Tửu (Tăng 20 điểm may mắn cho cả đội)

Tinh Hồng Bảo Thạch

Bàn Nhược Tâm Kinh

Lam Thủy Tinh

Tử Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Tín Vật Cao Thủ (Mua Vật Phẩm Tại NPC Thương Nhân Tây Vực 192.199 Tương Dương)

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Bảo Rương Trang Bị Nhu Tình

Bảo Rương Trang Bị Hiệp Cốt

Bảo Rương Trang Bị Định Quốc

Bảo Rương An Bang Tiểu

Hạt Giống Tình Yêu (Dùng để đổi cây thông tình yêu)

Cửu Thiên Linh Dược (Dùng để hái cửu thiên chi quả 12.000.000 EXP)

Mảnh Trang Bị An Bang (Số 1 và Số 2)

Mảnh Trang Bị Hồng Ảnh Số 1 + Số 2 

Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán (Gom đủ 6 Mảnh Ghép Áo Định Quốc)

Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam (Gom đủ 6 Mảnh Ghép Nón Định Quốc)

Đồ Phổ Ngoại Trang (dung để thay đổi ngoại trang cho trang phục)

Túi Tử Mẫu

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy Tủy Kinh

Không có vật phẩm

 

    Phần Thưởng khi sử dụng đủ 500 Bó Hoa Thường và Bó Hoa Đặc Biệt

 

Phần Thưởng Chắc Chắn Nhận

  1. Thiệp Mừng Sinh Nhật Bác

700.000.000 Kinh Nghiệm

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được

 

 Bánh Giày Nhân Thịt (+1 kỹ năng)

 Bánh Giày Nhân Thập Cẩm (+5 điểm tiềm năng)

Long Huyết Chân Đơn (+1 kỹ năng 120)

Bạch Chân Đơn (+500.000.000 EXP. Giới hạn 1 nhân vật 3 Tỷ EXP khi sử dụng Bạch – Huyết – Huyền Chân Đơn, sau 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp)

Huyết Chân Đơn (+750.000.000 EXP. Giới hạn 1 nhân vật 3 Tỷ EXP khi sử dụng Bạch – Huyết – Huyền Chân Đơn, 30 sau ngày mới có thể sử dụng tiếp)

Huyền Chân Đơn (+1.500.000.000 EXP. Giới hạn 1 nhân vật 3 Tỷ EXP khi sử dụng Bạch – Huyết – Huyền Chân Đơn, 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp)

   

Ngựa Chiếu Dạ và Xích Thố

Ngọc Bội Hiệp Cốt

Định Quốc Ô Sa Phát Quán

Định Quốc Thanh Sa Trường Sam

 Tiểu Nhất Kỷ (+1 Kỹ Năng trong 14 ngày)

Mảnh Trang Bị Áo Nhu Tình Cân Quốc Nghệ Thường (gom Đủ 6 Mảnh ghép Áo Nhu Tình)

Mảnh Trang Bị Hồng Ảnh Số 3 (Nhẫn – DC - NB)

Mảnh Trang Bị An Bang Số 3 (Nhẫn – DC - NB)

Mặt Nạ Tiểu Kiểu + KTC 5 + 100 SL (HSD 20 ngày)

Mặt Nạ Hàn Mông - 20 Hiệu Ứng Choáng – Trúng Độc – Làm Chậm (HSD 20 ngày)

Mặt Nạ Đường Bất Nhiễm + KTC 8 + 200 SL (HSD 20 ngày)

Mặt Nạ May Mắn + 27 Điểm May Mắn (HSD 20 ngày)

Phi Vân Lệnh (Dùng để đổi ngựa phi vân)

 

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      Thiệp Mừng Sinh Nhật Bác

Mỗi nhân vật chỉ cần nộp đủ số lượng Thiệp mừng sinh nhật Bác  nhận được những phần quà hấp dẫn: 

Số Lượng

PHẦN THƯỞNG

Số Lần

250 (Không cộng dồn)

1 Bộ Trang Bị Hồng Ảnh Random Option

1

200 (Không cộng dồn)

Chiến Mã Phi Vân

1

140 (Không cộng dồn)

1 Bộ Trang Bị An Bang Tiểu

2

140 (Không cộng dồn)

1 Bộ Trang Bị Định Quốc Random option

2

100 (Không cộng dồn)

Bảo Rương An Bang (Mở ra 1 món Trang Bị An Bang Random option)

2

60 (Không cộng dồn)

Bảo Rương Hồng Ảnh (Mở ra 1 món Hồng Ảnh Random option)

2

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg   Tín Vật Cao Thủ

Dùng để mua các vật phẩm tại NPC Thương Nhân Tây Vực (192.199) Tại Tương Dương

https://lh5.googleusercontent.com/onz0pZ0jcsZTikiw0zFVxP9DBrU9U1FF74HCunBS-NrIzTRqi8lEurIygoChyQUPTqYzCL1JrqLovDbnp_ToLEi6xQoqpBU9smCgjZ38z4FknV4f7mz4QTYYnC3tvVcjL5rZfahuLoeAtwKKfZGEHf5BoWhZWc5kQfoSH59zj3USu1oPNPFdMiKtH8sYUg

 

Vật Phẩm

Số Lượng

Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng (20 Ngày)

2400 Tín Vật +  1000 Vạn

Mặt Nạ + 27% May Mắn (20 Ngày)

2000 Tín Vật +  800 Vạn

Mặt Nạ KTC 10 + 200 SL (HSD 20 Ngày)

1600 Tín Vật +  1000 Vạn

Mặt Nạ KTC 5 + 100 SL (HSD 20 Ngày)

800 Tín Vật +  500 Vạn

Mặt Nạ  300 SL + (-20) Hiệu Ứng (HSD 20 Ngày)

450 Tín Vật +  300 Vạn

Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (+1 kỹ năng 30 ngày)

2400 Tín Vật + 1000 Vạn

   

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      NỘP Đua Top Cá Nhân

Nộp Hoa Sen  tại  NPC Thợ Làm Bánh, người chơi nộp nhiều nhất sẽ được xếp hạng 1 -2 -3: 

HẠNG

PHẦN THƯỞNG

Top 1

1 Bôn Tiêu Vĩnh Viễn (Không Bảo Hộ) + 1 Bộ An Bang Random Max Option Nội Lực 170 +  1 Bộ Động Sát 88% + Áo Nhu Tình Maxoption

Top 2

1 Phi Vân Vĩnh Viễn (Không Bảo Hộ )  + 1 Bộ An Bang Random option + 3 Bảo Rương Động Sát

Top 3

1 Phi Vân Vĩnh Viễn (Không Bảo Hộ )   + 2 Rương An Bang Trung + 2 Bảo Rương Động Sát

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      Đua Top Bang Hội

Nộp tín vật Võ Lâm Minh Chủ tại  NPC Thợ Làm Bánh, Bang Hội nộp nhiều nhất sẽ được xếp hạng 1 -2 -3: 

HẠNG

PHẦN THƯỞNG

Top 1

1 Ngựa Phi Vân Không Bảo Hộ + 1 Bộ Hồng Ảnh 100% + 10 Lệnh Bài Boss + 10 Bánh Trung Thu Bang Hội + 2 An Bang Trùng Luyện Thạch (Thay đổi thuộc tính trang bị An Bang)

Top 2

1 Ngựa Chiếu Dạ + 1 Bộ Hồng Ảnh Random option + 7 Lệnh Bài Boss + 7 Bánh Trung Thu Bang Hội + 1 An Bang Trùng Luyện Thạch (Thay đổi thuộc tính trang bị An Bang)

Top 3

1 Ngựa Chiếu Dạ + 2 Bảo Rương Hồng Ảnh Random option + 7 Lệnh Bài Boss + 7 Bánh Trung Thu Bang Hội

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      Lệnh Bài Boss

Tiêu diệt lệnh bài boss sẽ có cơ hội nhận các vật phẩm sau:
15.000.000 EXP – Gần 8.000.000 EXP

  

Phần Thưởng Chắc Chắn Nhận Được

Phúc duyên

Thiên Sơn Bảo Lộ

Lễ Bao Bí Kip

Thủy Tinh

Tinh Hồng

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy Tủy Kinh

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được

Bảo Rương Định Quốc

Bảo Rương Hồng Ảnh

Bảo Rương An Bang

Long Huyết Chân Đơn

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      Cây Thông Tình Yêu

Tiêu diệt cây thông tình yêu sẽ có cơ hội nhận các vật phẩm sau:
10. Hạt thông tình yêu 10.000.000 EXP   

Phần Thưởng Chắc Chắn Nhận Được

Trường Mệnh Hoàn, Gia Bảo Hoàn

Phi Tốc, Đại Lực

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được

Trang Bị Nhu Tình

Trang Bị Hiệp Cốt

Trang Bị An Bang

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Thủy Tinh

Tình Hồng

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy Tủy Kinh

Thiết La Hán

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      Đổi Ngựa Phi Vân

Đổi ngựa Phi Vân tại npc Thẩm Câu ở Nam Nhạc Trấn tọa độ 210/190 công thức ghép bao gồm

Số Lượng

Nguyên Liệu

2

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

1

Phi Vân Lệnh

200

Kim Nguyên Bảo

1000

Ngân Lượng

Lưu ý: Khi đổi ngựa có tỉ lệ thất bại, nếu thất bại bạn sẽ mất kim nguyên bảo và ngân lượng chỉ giữ lại chiếu dạ ngọc sư tử và phi vân lệnh

BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :