Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Sự kiện Lễ Tình Nhân 14/2

02/13 13:02

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg   Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia:

Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 13/02/2023 

Kết thúc vào lúc 23h59 ngày 25/02/2023

Yêu cầu cấp : 10 trở lên

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg   Thu Thập Nguyên Liệu:  

Nguyên Liệu

Hình Ảnh

Ghi Chú

Túi Nguyên Liệu

Trian quái map 8x trở lên

Giấy Gói Quà

Sử dụng Túi Nguyên Liệu 

Socola Tình Yêu

Sử dụng Túi Nguyên Liệu

Thiệp Tình Yêu

Sử dụng Túi Nguyên Liệu

Hoa Hồng Tình Yêu

Sử dụng Túi Nguyên Liệu

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg   Công Thức Ghép

Vật Phẩm

Hình Ảnh

Ghi Chú

Hộp Quà Valentine Thường

1 Giấy Gói Quà + 1 Socola Tình Yêu + 1 Thiệp Tình Yêu + 1 Hoa Hồng Tình Yêu + 1 Vạn Lương

Sử dụng nhận 1.000.000 kinh nghiệm

Mỗi nhân vật sử dụng tối đã 500 cái

Hộp Quà Valentine Đặc Biệt

1 Giấy Gói Quà + 1 Socola Tình Yêu + 1 Thiệp Tình Yêu + 1 Hoa Hồng Tình Yêu + 1 KNB
Sử dụng nhận 2.000.000 kinh nghiệm

Mỗi nhân vật sử dụng tối đã 500 cái

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg   Phần Thưởng

🎁   Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Hộp Quà Valentine Thường

Phần Thưởng

Trường Mệnh Hoàn

Gia Bảo Hoàn

Đại Lực Hoàn

Phi Tốc Hoàn

Băng Phòng Hoàn

Lôi Phòng Hoàn

Hỏa Phòng Hoàn

Độc Phòng Hoàn

Nội Phổ Hoàn

Nội Độc Hoàn

Nội Băng Hoàn

Nội Hỏa Hoàn

Nội Điện Hoàn

Hoa Hồng

Pháo Hoa

Tâm Tâm Tương Ánh Phù

Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Tăng Máu Trong Tống Kim)

Thần Bí Khoáng Thạch (Ép Bảo Rương ĐQ, AB tiểu, Hiệp Cốt, Nhu Tình)

Tín Vật Võ Lâm Minh Chủ (Đua top bang hội)

Bách Quả Lộ

Không Có Vật Phẩm

 

  🎁   Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử Hộp Quà Valentine Đặc Biệt

Phần Thưởng

Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại

Tiên Thảo Lộ

Thiên Sơn Bảo Lộ

Nam Minh Chi Tinh (Đá Giảm Cấp Áo, Nón Trang Bị)

Thiệp Uyên Ương (Đua Top Cá Nhân)

Thiết La Hán

Nến May Mắn Nhân Đôi Kinh Nghiệm trong vòng 30 phút ( Không cộng dồn với tiên thảo lộ)

Nến May Mắn Tổ Đội Nhân Đôi Kinh Nghiệm  trong vòng 30 phút ( Không cộng dồn với tiên thảo lộ)

Thiết Tâm Tửu (Tăng 20 điểm may mắn cho bản thân)

Quế Hoa Tửu (Tăng 20 điểm may mắn cho cả đội)

Tinh Hồng Bảo Thạch

Bàn Nhược Tâm Kinh

Đặc Xá Triều Đình 

Lam Thủy Tinh

Tử Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Lễ Bao Bí Kip

Tín Vật Cao Thủ (Mua Vật Phẩm Tại NPC Thương Nhân Tây Vực 192.199 Tương Dương)

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Túi Tử Mẫu (Mở Rộng Rương Hành Trang)

Hạt Giống Tình Yêu

Mảnh Bảo Rương Hiệp Cốt

Mảnh Bảo Rương Định Quốc

Mảnh Bảo Rương Nhu Tình

Mảnh Bảo Rương An Bang Tiểu

Không có vật phẩm

 

🎁   Phần thưởng khi sử dụng 500 Hộp Quà Valentine Thường và 500 Hộp Quà Valentine Đặc Biệt

Phần Thưởng Chắc Chắn Nhận

  1. Tín Vật Tình Yêu

150.000.000 Kinh Nghiệm

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận

10 Quế Hoa Tửu

 Cống Nguyệt Phù Dung

 Phụng Nguyệt Quả Dung

10 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt

Tẩy Tủy Kinh

Võ Lâm Mật Tịch

Ngựa 8x (Có Chiếu Dạ và Xích Thố)

Mảnh Áo Định Quốc (Gom Đủ 6 Mảnh Ghép Thành Nón Định Quốc Thanh Sa Trường Sam)

Mảnh Nón Định Quốc  (Gom Đủ 6 Mảnh Ghép Thành Nón Định Quốc O Sa Phát Quán)

Trang Bị  Ngọc Bội Hiệp Cốt

Bảo Rương Định Quốc

Bảo Rương An Bang Tiểu

Tiểu Nhất Kỷ (+1 Kỹ Năng trong 14 ngày)

Mảnh Trang Bị Áo Nhu Tình Cân Quốc Nghệ Thường (gom Đủ 6 Mảnh ghép Áo Nhu Tình)

Đồ Phổ Ngoại Trang (Dùng để đổi ngoại trang cho nhân vật)

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      Đổi Tín Vật Tình Yêu

Mỗi nhân vật chỉ cần nộp đủ số lượng Tín Vật Tình Yêu nhận được những phần quà hấp dẫn: 

Số Lượng

PHẦN THƯỞNG

Số Lần

160 (Không cộng dồn)

1 Bộ Trang Bị An Bang Tiểu

3

120 (Không cộng dồn)

1 Bộ Trang Bị Định Quốc Random option

3

100 (Không cộng dồn)

1 Bộ Trang Bị Hiệp Cốt Random option

3

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg     Đổi Tín Vật Cao Thủ

Dùng để mua các vật phẩm tại NPC Thương Nhân Tây Vực (192.199) Tại Tương Dương

https://lh5.googleusercontent.com/onz0pZ0jcsZTikiw0zFVxP9DBrU9U1FF74HCunBS-NrIzTRqi8lEurIygoChyQUPTqYzCL1JrqLovDbnp_ToLEi6xQoqpBU9smCgjZ38z4FknV4f7mz4QTYYnC3tvVcjL5rZfahuLoeAtwKKfZGEHf5BoWhZWc5kQfoSH59zj3USu1oPNPFdMiKtH8sYUg

 

Vật Phẩm

Số Lượng

Ngựa Chiếu Dạ (HSD 30 Ngày)

800 Tín Vật +  500 Vạn

Ngựa Xích Thố (HSD 30 Ngày)

600 Tín Vật +  500 Vạn

Mặt Nạ KTC 5 + 100 SL (HSD 20 Ngày)

800 Tín Vật +  500 Vạn

Mặt Nạ  300 SL + (-20) Hiệu Ứng (HSD 20 Ngày)

450 Tín Vật +  300 Vạn

Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (+1 kỹ năng 30 ngày)

2500 Tín Vật + 500 Vạn

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      NỘP Thiệp Uyên Ương

Nộp thiệp uyên ương tại  NPC Nguyệt Lão, người chơi nộp nhiều nhất sẽ được xếp hạng 1 -2 -3: 

HẠNG

PHẦN THƯỞNG

Top 1

1 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn (Không Bảo Hộ) + 1 Bộ An Bang Tiểu + 1 Áo Nhu Tình Cân Quốc Nghệ Thường Random option

Top 2

1 Ngựa Phi Chiếu Dạ  + 1 Bộ Định Quốc Random option

Top 3

1 Ngựa Xích Thố  + 1 Bộ Hiệp Cốt Random option

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      Đua Top Bang Hội

Nộp tín vật Võ Lâm Minh Chủ tại  NPC Nguyệt Lão, Bang Hội nộp nhiều nhất sẽ được xếp hạng 1 -2 -3: 

HẠNG

PHẦN THƯỞNG

Top 1

1 Ngựa Phi Chiếu Dạ + 100 Quế Hoa Tửu + 15 Lệnh Bài Boss + 10 Bánh Trung Thu Bang Hội

Top 2

1 Ngựa Xích Thố + 50 Quế Hoa Tửu + 10 Lệnh Bài Boss + 7 Bánh Trung Thu Bang Hội

Top 3

1 Ngựa 8x (Trừ Chiếu Dạ và Xích Thố ) + 25 Quế Hoa Tửu + 5 Lệnh Bài Boss + 4 Bánh Trung Thu Bang Hội

https://lh6.googleusercontent.com/H5zAD2Mf7ikj4kRmdY2kMyqGgKP-gSlSTyUISaN1lMXh2BggiEEmxpZ-eJEcwx8jgkYugbO53pbpq_UNt29_7QwBTb8fJCcbFR_99d9zd5V-to1-tv0pwjPa_rWAnm7eQ6NYR3W9eXvfk4gxND5qYChmWqEnFPUe4uRF1xAm_y6MoKvZVxa0goFk6-c3Kg      Lệnh Bài Boss

Tiêu diệt lệnh bài boss sẽ có cơ hội nhận các vật phẩm sau:
15.000.000 EXP – Gần 8.000.000 EXP
  

Phần Thưởng Chắc Chắn Nhận Được

Phúc duyên

Thiên Sơn Bảo Lộ

Lễ Bao Bí Kip

Thủy Tinh

Tinh Hồng

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy Tủy Kinh

Ngựa Đích Lô

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được

Trang Bị Định Quốc

Trang Bị Hiệp Cốt

Trang Bị An Bang Tiểu

BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :