Group

Nhóm Facebook Võ Lâm

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Liên Đấu
11:00
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Nhiệm vụ Bắc Đẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
11,14,16,17,22
Hái Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:30
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
13:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
15:00
Liên Đấu
18:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái Quả Huy Hoàng
20:00
Hái Quả Hoàng Kim
20:00
PLD (Đặc biệt)
20:25
Tống Kim (1 account/IP)
21:00
Liên Đấu
22:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
23:00
Tống Kim (Ngẫu nhiên phe)
23:00

 

Tính năng Công Thanh Chiến

01/02 14:01

Ngày 06/01 - ra mắt tính năng công thanh chiến, nơi các bang hội thị uy sức mạnh, các đại soái thể hiện trình điều binh khiển tướng... 

Bang hội nào chiếm được Long Trụ của các Thành Thị sẽ là Bang hội thống lĩnh thành thị tương ứng, đồng thời sẽ nhận được hàng trăm Công Thành Lễ Bao ẩn chứa nhiều cực phẩm thiên hạ.

Ngoài ra, các nhân vật tham gia vào hoạt động này sẽ được nhận điểm kinh nghiệm, cùng nhiều vật phẩm giá trị khác.

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian báo danh:   18h00 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần.
 • Thời gian tham chiến:   20h00 thứ Sáu hàng tuần.
 • Đối tượng tham gia:  Tất cả Bang Hội và thành viên ( đã vào Bang đủ 24h00 kể từ lúc gia nhập và đạt cấp độ 85  )  mới có thể tham gia.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến  
Xa Phu Công Thành
 • Vị trí : Đừng gần Xa Phu 7 Thành Thị.
 • Tính chất
 • Giao/kiểm tra số lượng Khiêu Chiến Lệnh của Bang.
 • Báo danh/nhận thưởng.
 • Truyền tống vào bản đồ Công Thành.  
VLTK - Công Thành Chiến  
Công Thành Lễ Bao
 • Nguồn gốc :  Bang Chủ của Bang Hội chiếm được thành sẽ đại diện nhận  số lượng tương ứng theo thành đã chiếm.
 • Tính chất : Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng. Không thể ném ra.
 • Công dụng : Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng : 07 ngày kể từ lúc nhận.
 • Lưu ý:
 • Số lượng sẽ cộng dồn nếu chiếm được nhiều thành.
 • Nhận ngay sau khi có kết quả công thành cùng ngày.  Sau 22h59 ngày thứ Sáu cùng ngày phần thưởng sẽ bị hủy .

Hướng dẫn báo danh

 • Từ 18h00 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần -  Bang Chủ các Bang Hội đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành tham gia báo danh.
 • Điều kiện báo danh:   3.000 Vạn lượng  
 • Báo danh thành công  sẽ nhận được thông báo
 • Lưu ý:
  • Không đủ tiền trong hành trang hoặc không đủ khiêu chiến lệnh trong bang sẽ không thể báo danh thành công.
  • Bang đang chiếm thành không cần phải tham gia báo danh.
  • Không chuyển vị Bang Chủ được sau khi báo danh thành công   (trong thời gian từ khi bắt đầu Báo Danh đến khi kết thúc thời gian nhận thưởng Công Thành) .

Hướng dẫn tham gia

 • Vào 20h00 cùng ngày (thứ Sáu hàng tuần) báo danh, các bang hội báo danh thành công có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành hoặc sử dụng Thần Hành Phù để vào bản đồ công thành.

Tính năng Công Thanh Chiến

 • Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi bản đồ có 1 Long Trụ .

Tính năng Công Thanh Chiến

 • Lưu ý:
  • Bang hội chưa đăng kí thành công sẽ không thể vào bản đồ công thành.
  • Đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành ở thành nào sẽ vào bản đồ công thành của thành đó.
  • Thời gian chuẩn bị là 30 phút.
  • 20h30 Thất Thành Đại Chiến sẽ bắt đầu.
  • Các bang hội khác nhau đều có thể đánh nhau không phân biệt màu hay liên minh.
  • Sau 35 phút khi trận chiến xảy ra, trụ nào không bị hạ sẽ trở thành Long Trụ thủ nguyên (trụ sẽ bất tử).
  • 1 bang có thể chiếm nhiều Long Trụ.
  • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội nào chiếm Long trụ của thành nào thì sẽ làm chủ của thành đó.

Phần thưởng chiếm thành công Thành Thị

Công Thành Lễ Bao
 • Bang Chủ đại diện Bang Hội chiếm thành  nhận phần thưởng Công Thành Lễ Bao  tương ứng theo thành đã chiếm:

Thành Số lượng
Biện Kinh 200
Lâm An 150
Phượng Tường 120
Thành Đô 80
Tương Dương 80
Đại Lý 40
Dương Châu 60
 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có Bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành, tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Hành trang còn ít nhất 30 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận cách nhau 5 phút.
 • Thời gian nhận:  Sau khi kết thúc công thành là  21h30 đến 22h59 cùng ngày  ( Sau 22h59 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa ).
 • Mỗi lần nhận thưởng Bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi Bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành sẽ bị khấu trừ tương ứng.
 • Ghi chú phần thưởng:
  • Vật phẩm:  Không khóa, hạn sử dụng 07 ngày từ lúc nhận.
  • Điểm kinh nghiệm:  Không cộng dồn.

Phúc duyên, Tiên Thảo Lộ, Thiên Sơn Bảo Lộ, Đại Lực, Phi Tốc, Qế Hoa Tửu

Thủy Tinh, Tinh Hồng

Tẩy Tủy Kinh

Võ Lâm Mật Tịch 

Trang Bị Hiệp Cốt Hoặc Trang Bị Nhu Tình

Trang Bị Định Quốc

Trang Bị An Bang

500.000 - 750.000 - 1.000.000 - 1.250.000  EXP (Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 15tr EXP/ Ngày)

Chiếm được thành thị sẽ là bước tiến lớn để khởi hưng Bang Hội của chư vị, xưng danh bổn Bang, dễ dang chiêu mộ các kỳ nhân dị sỹ hợp lực vì cuộc chiến tranh ngôi Thiên Tử,

BÀI LIÊN QUAN :
BÀI CÙNG DANH MỤC :